31 tháng 3, 2022

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG

 


Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/03/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

28 tháng 3, 2022

QUY ĐỊNH QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

 Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ có 2 trường hợp quyết toán. Trường hợp 1 là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức cá nhân trả thu nhập. Trường hợp 2 là cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.Vậy trong trường hợp nào thì cá nhân được ủy quyền quyết toán và trường hợp nào thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Bài viết này mình chia sẻ một số quy định về các trường hợp trên.

Quy định đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau :

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản 6 điểu 8 nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Quy định đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế  như sau :

- Cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau : Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện ), bảo hiểm không bắt buộc khác có  tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp ho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng lao động tại VN khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

- Hồ sơ khai thuế của cá nhân  khai trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định như sau :

    + Mẫu số 02/QTT-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công )

     + Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN  : Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

    + Bảng sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài ( nếu có ). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân  mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

     + Bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế ( ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào ) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài cơ quan thuế nước ngoài không  cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

     + Bảng sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học ( nếu có )

     + Tài liệu chứng minh về số thuế đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế , Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

     + Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc .

- THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ :   

     + Đối với hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

     + Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

- NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ :

      + Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế  tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản 8 điều 11 nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 2 nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu hập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

    + Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau :

          ++ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 

           ++ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 

            ++ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

- CÁCH THỨC QUYẾT TOÁN THUẾ :

       Đối với cá nhân thực hiện thì thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn, đồng thời ký và gửi bản giấy tới cơ quan thuế nơi nhận hồ sơ ở trên để quyết toán thuế và hoàn thuế ( nếu có ) theo quy định. Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì không phải gửi văn bản giấy đến cơ quan thuế.   
26 tháng 3, 2022

CÁC KHÓA HỌC ONLINE GIÁ CỰC TỐT

 Việc học là không bao giờ thừa đối với chúng ta. Trong thời buổi hiện nay học online luôn là lựa chọn của nhiều người. Học online thì không cần tốn công, tốn sức, tốn chi phí đi lại. Học online được học mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có cái smartphone, máy tính có mạng internet là học được. Hiện có rất nhiều khóa học trên mạng nên việc lựa chọn học ở đâu là rất dễ dàng với mọi người.

Các khóa học online ngày nay cũng rất đa dạng và phong phú. Để tìm được một khóa học uy tín và giá cả phải chăng luôn là mong muốn của nhiều bạn thích học online. Hiểu được điều này hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một trang có rất nhiều khóa học online giá cực tốt. 

 Trên trang đó có hàng ngàn khóa học từ học bán hàng, kế toán, sức khỏe, giao tiếp đến làm bánh, nấu ăn...

SAU ĐÂY MÌNH GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN MỘT SỐ KHÓA HỌC ONLINE TRÊN TRANG :

1. KHÓA HỌC VỀ BÁN HÀNG :

- Thiết kế website bán hàng chuẩn seo cho người mới.

- Kỹ năng bán hàng thành công trên sàn thương mại điện tử Lazada.

- Trọn bộ binh pháp kiếm tiền trên internet.

- Trọn bộ 27 tuyệt chiêu bán hàng trên STMĐT SENDO từ A-Z.

- Bán hàng online cho người mới bắt đầu làm hiệu quả ngay.

- Những tuyệt chiêu bán hàng trên Facebook cá nhân.

- Bí quyết bán hàng và marketing 4.0.

- Vua bán hàng trên Zalo.

- 10 chiến lược giúp bạn kinh doanh online thành công.

- Bí quyết kinh doanh online và bán hàng tự động trên internet.

................Và còn nhiều khóa học khác nữa...

2. KHÓA HỌC VỀ TIN HỌC :

- Excel ứng dụng thực tế trong Doanh Nghiệp.

- Thành thạo kế toán tổng hợp và lập BCTC trên Excel trong 30 ngày.

- Làm chủ Excel qua 100+ chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.

- Kế toán sản xuất thực hành trên Excel.

- Thiết kế slide và hiệu ứng chuyên nghiệp với powerpoint 365.

- Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán.

- Excel ứng dụng trong phân tích tài chính.

- Học kế toán xây dựng trên Excel.

- Cẩm nang PowerPoint 2016 dành cho giáo viên, giảng viên.

-  Kế toán thuế Excel.

......Và còn rất nhiều khóa học về tin học khác nữa...

3. KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE :

- 7 ngày giảm cân an toàn.

- Làm đẹp siêu đơn giản tại nhà với 21 loại nước detox.

- Dinh dưỡng an toàn cho người giảm cân.

- Ứng phó và giải tỏa stress từ A-Z.

- Dinh dưỡng phòng bệnh ung thư.

- Bí quyết trị liệu đau lưng và đau đầu gối bằng phương pháp tự nhiên.

- Tự chữa bệnh không dùng thuốc.

- Sự nhiệm màu của hơi thở.

- Tập thở nâng cao sức mạnh hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch.

- Xử lý cấp cứu các bệnh thông thường tại nhà.

4. KHÓA HỌC VỀ PHA CHẾ, LÀM BÁNH, NẤU ĂN :

- Trở thành cao thủ pha chế tổng hợp trong 7 ngày.

- Trọn bộ pha chế trà trái cây, trà sữa - đập tan nắng hè.

- Hơn 40 các loại thức uống : Đá xoay, sữa lắc, cà phê dành cho ngày hè.

- 21 món trà trái cây siêu thơm ngon thon dáng đẹp da.

- Tự làm bánh mì mềm và pizza tại nhà.

- Nấu ngon hơn mẹ - Master món thịt heo.

- 18 công thức sữa chua ngon mịn.

- Tự làm 20 loại bánh bổ dưỡng cho con tại nhà.

- Tự làm 18 loại bánh tại nhà không cần lò nướng.

- 20 cách làm bánh sinh nhật hiện đại.

........Và còn rất rất nhiều khóa học khác nữa....

Link tham khảo và đăng ký cho tất cả các khóa học : Bấm vào đây

Với số tiền nhỏ bỏ ra mà các bạn sẽ thu được một lượng kiến thức mà mình thích. Các bạn hãy nhập mã giảm giá PHNG để được giảm giá các khóa học nhé. Hãy tranh thủ đăng ký ngay lúc đang còn giảm giá nhé.

Chúc các bạn tìm đươc khóa học đúng ý mình muốn nha.24 tháng 3, 2022

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021

 Khi quyết toán thuế TNCN năm 2021 việc đầu tiên là chúng ta phải chú ý các văn bản pháp luật nào còn hiệu lực và có liên quan đến quyết toán thuế TNCN. Quyết toán thuế TNCN sẽ có 2 trường hợp đó là quyết toán đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và quyết toán cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.


Một số văn bản pháp luật có liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2021 như sau :

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN.

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC.

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC.

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC.

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của BTC.

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của BTC.

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của BTC.

Trên đây là mình chia sẻ một số văn bản pháp luật liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2021. Các bạn tham khảo để xem cái nào có liên quan đến DN mình thì áp dụng vào khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 nhé. 


22 tháng 3, 2022

TẢI FILE HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, THUẾ TNCN NĂM 2021

 Ngày 21/03/2022 và ngày 22/03/2022  Tổng Cục Thuế đã tổ chức các buổi hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế. Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công là  ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thời hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch.
Link tải file hỗ trợ  quyết toán thuế TNDN của Tổng Cục Thuế : Tải tại đây 
Link tải file hỗ trợ quyết toán thuế TNCN của Tổng Cục Thuế : Tải tại đây
 
Nguồn : https://www.gdt.gov.vn


16 tháng 3, 2022

DOANH NGHIỆP NÀO BẮT BUỘC PHẢI NỘP BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 Doanh nghiệp nào bắt buộc phải nộp báo cáo kiểm toán ? Các doanh nghiệp mà báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 15 nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 thì khi nộp báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo quy định.


 


Các DN bắt buộc phải kiểm toán BCTC đó là các DN sau :


1. DN có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng bao gồm cả chi nhánh ngân hàng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

4. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Các DN, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

6. Doanh nghiệp, tổ chức khác bao gồm :
   
    - DN nhà nước trừ DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

    - DN tổ chức thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án  trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

    - DN, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

    - DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

    - DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Cách nộp báo cáo tài chính phải kiểm toán : Tiếp nhận báo cáo tài chính đính kèm báo cáo kiểm toán qua mạng. Người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải  kiểm toán báo cáo tài chính khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì được gửi bản san báo cáo kiểm toán qua mạng ( scan báo cáo kiểm toán sau đó copy sang file word để gửi phụ lục đính kèm dung lượng không quá 5MB ).

    


   

15 tháng 3, 2022

KHÓA HỌC " CHIA SẺ TẤT TẦN TẬT KINH NGHIỆM BẢO VỆ, GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU KHI THANH TRA THUẾ "

Tất cả các DN đều phải trải qua việc thanh kiểm tra thuế và đa số kế toán trong DN là người đứng ra giải trình số liệu thuế và kế toán của DN mình với cơ quan thuế. Cơ quan thuế không phải mỗi năm đều đến kiểm tra mà khoản 2 năm, 3 năm hay 4 năm rồi có khi 5 năm mới đến DN kiểm tra việc kê khai thuế, ghi sổ kế toán xem có đúng theo luật thuế không. Cách giải trình số liệu với cơ quan thuế  kế toán sẽ không được học trên ghế nhà trường mà phải tự mình nghĩ cách để giải trình với cơ quan thuế.

Có rất nhiều bạn kế toán mới ra trường lần đầu làm việc với cơ quan thuế thì lo lắng không biết cơ quan thuế sẽ kiểm tra như thế nào. Bạn ấy lo lắng thì cũng đúng thôi vì bạn ấy không biết rà soát số liệu trước khi tiếp đoàn thanh tra, bạn ấy không biết phải chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho thuế kiểm tra như thế nào ?

Nguyên nhân bạn không biết phải làm thế nào để giải trình với cơ quan thuế là do bạn chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp đoàn thanh tra thuế và có thể sẽ thấy không tự tin khi làm việc cùng cơ quan thuế và có thể gây thiệt hại cho DN .

Hiểu được những điều trên mình xin giới thiệu đến các bạn khóa học : " Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ, giải trình số liệu khi thanh tra thuế " Với mỗi tình huống trong bài giảng là những trải nghiệm thú vị, những kiến thức bổ ích và hay xuất hiện trong thực tế. Kiến thức thu được sau khi học xong khóa học là bạn sẽ : 

      - Đánh bật nỗi lo thanh tra thuế và giải trình số liệu khi thanh tra thuế.

      - Có kỹ năng phân tích và phát hiện rủi ro về thuế mà DN gặp phải.

      - Biết cách khắc phục các rủi ro lớn nhỏ trong DN theo từng khoản.

      - Biết kỹ thuật kiểm tra chi tiết và tổng quát số liệu kế toán của DN.

      - Giảm thiểu tối đa rủi ro của DN khi quyết toán thuế.

      - Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho DN.

      - Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế : GTGT, TNDN, TNCN. Hóa đơn chứng từ.

      - Biết cách giải quyết các tình huống xảy ra khi quyết toán và kiểm tra thuế.

   Với số tiền bỏ ra rất ít mà bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức có ích cho công việc của mình nha. Hơn nữa khi vào đúng đường link sau bạn sẽ được giảm đến 40% số tiền của khóa học đó. Thời gian giảm giá có thời hạn nên các bạn nhanh đăng ký nhé.

Link đăng ký khóa học : Bấm vào đây
   


14 tháng 3, 2022

TRÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.

Thông tư  này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Mẫu biểu khai thuế quy định tại thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu tư ngày 01/01/2022 trở đi , khai quyết toán thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ  quy định tại thông tư này.


Kế Toán Online 4CKH chia sẻ đến các bạn một số điểm trích trong thông tư 80/2021/TT-BTC như sau :

A.I. KHAI THUẾ GTGT :

1.    Kỳ tính thuế GTGT :

-       Khai tháng

-       Khai quý đối với các trường hợp sau :

++ NNT đáp ứng đủ điều kiện doanh thu của năm trước liền kề ( đủ 12 tháng)=< 50 tỷ đồng ( bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hạch toán tập trung )

++ NNT mới hoạt động kinh doanh

++ Doanh thu của sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên 50 tỷ đồng.

-       Kỳ khai tháng, quý trọn năm dương lịch

-       NNT đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý đến CQT quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý; sau thời hạn này, tiếp tục khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch

-       NNT tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ đầu tháng của quý tiếp theo. NNT không phải nộp lại HSKT theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp bảng xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

-       CQT phát hiện NNT không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì CQT phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số NNT đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của CQT.

2.    Mẫu biểu khai thuế GTGT :

-       Bỏ : Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-05/GTGT và thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT.

-       Bổ sung : Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT và bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý.

-       Các mẫu HSKT giữ nguyên, bỏ một số chỉ tiêu ( chỉ tiêu 39 TK 01/GTGT(“ Thuế GTGTđã nộp ở địa phương khác của hoạt động SXKD XD, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh “), bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp quy định ( 01/GTGT : BS nút chọn hoạt động khai riêng , thuế GTGT đã nộp khâu NK, thuế GTGT bàn giao; TK 02/GTGT : tên chủ dự án đầu tư; TK 04/GTGT: thu hộ ; TK 05/GTGT : Bỏ bán hàng vãng lai, bs hợp đồng XD )

II. KHAI THUẾ TNCN :

-       NNT chi trả tiền lương, tiền công cho NLĐ làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, theo quy định và nộp HSKT, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu cho CQT quản lý trực tiếp ; nộp số thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào NSNN cho từng tỉnh nơi NLĐ làm việc.

-       Số thuế TNCN xác định cho từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân ; kỳ tính thuế theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế TNCN và không xác định lại khi quyết toán thuế TNCN.

-       Trường hợp NLĐ được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì phải căn cứ vào thời điểm trả thu nhập, NLĐ đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

-       Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với CQT bao gồm : Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại VN nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc Tế, Đại Sứ Quán; Lãnh sự quán tại VN chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.

Thông tư này bãi bỏ:

a) Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

b) Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

c) Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

d) Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

đ) Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;

e) Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung  khoản 1 điều 34a thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC);

g) Thông tư số  79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

 9 tháng 3, 2022

PHẢI CHĂNG NĂM 2022 LÀ NĂM THỬ THÁCH ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

 Năm 2022 là năm mà theo nhiều bạn kế toán cho là một năm thử thách dành cho kế toán. Nhiều người không phải dân kế toán cứ nghĩ rằng kế toán là một công việc chỉ đơn giản là tính toán các con số và cho rằng kế toán nhàn lắm nhưng thực ra họ đâu biết kế toán là một công việc mà đòi hỏi người làm ngoài việc am hiểu về nghiệp vụ thì phải còn hiểu về các quy định pháp luật về thuế và kế toán.Nhiều bạn nghĩ năm 2022 là năm làm khó kế toán

Các bạn ấy nghĩ vậy là có lý do cả đó.

Hồi đầu năm thì thông tư 80 bắt đầu được áp dụng.

Theo thông tư này thì có nhiều mẫu biểu khai thuế mới.

Cách kê khai một số tờ khai thuế cũng thay đổi.

Cơ quan thuế đang nâng cấp để khai quyết toán năm 2021 theo thông tư này.

Kế toán đang khai thuế theo thông tư mới thì Nghị định 15 ra đời.

NĐ 15 giảm thuế suất thuế gtgt từ 10% xuống 8% cho một số mặt hàng.

Kế toán lại phải bắt đầu cuộc tìm kiếm mã hàng hóa, sp, dịch vụ của DN.

Tìm để xem DN nhà mình có được giảm thuế suất thuế gtgt không.

Không chỉ tìm mã  sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình.

Mà còn phải tìm cho những mặt hàng mua vào.

Để đối chiếu xem họ xuất hóa đơn có đúng không.

Nói đối chiếu nghe như đơn giản nhưng không phải vậy nha.

Phải nói đối chiếu mất rất nhiều thời gian vì có rất nhiều mặt hàng.

Nhiều DN không biết xác định mã hàng của mình có được giảm thuế không.

Liền làm công văn hỏi cơ quan thuế quản lý.

Nhưng cơ quan thuế trả lời rất chung chung .

Rằng là DN căn cứ vào quyết định 43/2018 để tìm mã hàng 

Xong lấy mã hàng đó so với các phụ lục của nghị định 15.

Kế toán có một sự đau đầu nhẹ khúc đó vì có rất nhiều mã hàng 

Tra và đối chiếu xong không biết có đúng không nữa.

Phải chi Nghị định 15 cho giảm hết tất cả các mặt hàng thì nhẹ đầu rồi.

Việc tra và đối chiếu kiểu đó sẽ kéo dài hết năm 2022.

Đến đây có một câu hỏi nhẹ.

Khi nào thì biết kết quả là mình đối chiếu đúng hay sai ?

Đó là phải chờ khi cơ quan thuế thanh kiểm tra DN.

Rồi nghị định 15 bỏ qua giờ nói đến hóa đơn điện tử nhé.

Theo quy định thì trong năm 2022 sẽ áp dụng hóa đơn điện tử theo TT 78.

Và mọi việc xuất hóa đơn điện tử cũng làm kế toán mất thời gian hơn.

Vì sẽ có nhiều DN rơi vào trường hợp xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

 Kể sơ vài cái trên là đã thấy công việc nhà kế năm 2022 như thế nào rồi he

Vậy để công việc thuận lợi và dễ dàng hơn thì nhà kế phải làm gì đây ? Nhà kế phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng cách để có nhiều sức khỏe nhé. Có nhiều sức khỏe để đầu óc tỉnh táo mà đọc các thông tư, nghị định để hiểu rõ hơn. Ngoài ra nhà kế cũng phải học hỏi thêm nhiều kiến thức để áp dụng vào công việc. Năm 2022 đúng là năm thử thách dành cho nhà kế mà. Nếu vượt qua thử thách của năm 2022 thì nhà kế có rất nhiều kinh nghiệm đó nha. Hãy bình tĩnh mà giải quyết các vấn đề nhanh chóng và chính xác nhé nhà kế !


          

    

            

           

              

 


8 tháng 3, 2022

KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁC BẠN CHƯA BIẾT KHAI THUẾ - HỌC XONG BIẾT KHAI THUẾ LIỀN

Là một kế toán thì biết khai các loại thuế là một lợi thế trong công việc và là điều kiện cần để thăng tiến nhanh trong lĩnh vực của mình. Kế Toán Online 4CKH  giới thiệu đến các bạn trọn bộ khóa học kế toán thuế từ A đến Z . Khóa học này đang có đợt giảm giá nên các bạn nhanh tay đăng ký nhé. 

Khóa học giúp các bạn nắm rõ các loại thuế và cách xử lý hóa đơn chứng từ trong DN. Giúp các bạn nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán  thuế trong DN và thời hạn kê khai.Khóa học bao gồm :

- Trọn bộ kinh nghiệm kê khai và xử lý  kế toán thuế GTGT.

- Trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế TNCN

- Trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế TNDN 

Khóa học trên dành cho các bạn là kế toán chưa biết cách khai các loại thuế đó như thế nào ?

Khóa học trên là rất cần thiết cho kế toán chúng mình. Các bạn nhập mã giảm giá PHNG để được giảm ít nhất 40% giá trị các khóa học nhé Các bạn học xong sẽ làm được liền nha.

Link các bạn tham khảo và đăng ký tại đây nha : Khóa học kế toán thuế từ A-Z

Link : Tham khảo toàn bộ khóa học 
 

5 tháng 3, 2022

3 BƯỚC XÁC ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 10% HAY 8% THEO NGHỊ ĐỊNH 15

 Kế Toán Online 4CKH chia sẻ đến các bạn cách xác định thuế suất thuế GTGT 10% hay 8% theo nghị định 15/2022. 

Việc áp dụng thuế suất 10% hay 8% theo nghị định 15 đã hơn 1 tháng rồi nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều DN lúng túng trong việc xác định thuế suất cho các sp, hàng hóa dịch vụ của mình. Trước khi viết bài này thì mình cũng đã làm công văn hỏi Cục Thuế quản lý và cũng được Cục Thuế trả lời. Và dưới đây là video chia sẻ 3 bước xác định thuế suất thuế GTGT 10% hay 8% theo nghị định 15 xem xong các bạn sẽ  xác định được sp, hàng hóa, dịch vụ của DN mình thôi. Các bạn cùng xem nhé !


3 tháng 3, 2022

QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2021 CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ ?

 

Khi kết thúc năm tài chính là bắt buộc các DN đều làm quyết toán các loại thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của DN mình. Năm 2021 đã kết thúc và thời điểm từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022 là kế toán tại các DN tập trung vào làm quyết toán các loại thuế để nộp cho cơ quan thuế trong đó có quyết toán thuế TNDN. Vậy quyết toán thuế TNDN năm 2021 cần phải lưu ý những gì ? Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021.Để kê khai quyết toán thuế TNDN thì các DN cần hiểu rõ các nội dung điều khoản nào trong các  văn bản pháp luật  hiện hành về thuế TNDN  có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN mình để làm quyết toán cho đúng theo quy định của pháp luật..Điều cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021 đó là các DN phải biết được các văn bản pháp luật hiện hành về thuế TNDN. Một số văn bản pháp luật có liên quan đến quyết toán thuế TNDN năm 2021 như sau :

-       Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

-       Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

-       Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

-       Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016

-       Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

-       Thông tư số 12/2016/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của liên bộ KHCN-BTC.

-       Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

-       Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

-       Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019

-       Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021

-       Nghị định số 126/2020/nđ-cp ngày 19/10/2020

-       Nghị định số 132/2020/Nđ-CP ngày 05/11/2020


Vậy DN khi quyết toán thuế TNDN còn cần phải lưu ý gì nữa ? Dưới đây là một số  điều mà DN cần phải hết sức lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2021 :

 1.    DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đ/v trường hợp DN có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu kỳ tính thuế của năm 2019 :

            + Không áp dụng tiêu chí  doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu kỳ tính thuế năm 2019 đ/v trường hợp  người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

  + Doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công,tiền cung ứng DV và từ hoạt động KD dưới hình thức hợp đồng, hợp tác KD, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định của luật thuế TNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu , doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

        2. Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

      3. Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN  thì cần lưu ý làm và nộp các tờ khai, phụ lục và báo cáo như sau :

               -       Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của BTC.

              -       Báo cáo tài chính năm hoặc BCTC đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình DN hoặc tổ chức lại DN theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập ( trừ trường hợp không phải lập BCTC theo quy định

             -       Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN theo thông tư 80/2021/TT-BTC ( Tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế mà lập các phụ lục có liên quan đến hoạt động SXKD của DN mình )

            -       Lưu ý một số DN có giao dịch liên kết thì nhớ làm các phụ lục về giao dịch liên kết.

            -       Báo cáo kiểm toán đối với các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán BCTC.

                    4. Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm 2021 :

                           DN lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

                   5. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN năm 2021 :

                         Các doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp qua hệ thống kê khai thuế điện tử.

  Các DN nhớ lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập DN năm 2021 theo đúng quy định và nộp đúng hạn nhé.

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG TIN

LIÊN HỆ QUA MAIL

Email us: ketoan4ckh@gmail.com

BIÊN TẬP : BÍCH PHƯƠNG