24 tháng 1, 2022

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM THUẾ - NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/NĐ-CP


          

           Nhằm phục hồi mục tiêu và phát triển kinh tế ngày 28/01/2022 Chính phủ ra nghị  15 / NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm thuế GTGT , thuế TNDN năm 2022. Nghị định này quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022 QH 15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. Và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.
         I. Về thuế GTGT: 
      1. Giảm  thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: 

        

       a ) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than ), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa  chất. Chi tiết tại phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này.

      b) Sản phẩm và hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.  Chi tiết tại phụ lục II kèm theo nghị định này.

      c ) Công nghệ thông tin theo luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại phụ lục III ban hành  kèm theo nghị định này.

     d ) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

      

          2 . Mức giảm thuế giá trị gia tăng :


        Cơ sở kinh doanh tính thuế gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 điều này.


       b. Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp Tỷ lệ% trên doanh thu được giảm 20% Mức tỷ lệ% để tính thuế gia tăng giá trị khi thực hiện xuất đơn hóa đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 điều này.


        II. Về thuế TNDN:
      

      Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:


  Doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, được tính vào chi phí được trừ khi xác định mức thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ quan thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ , tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ  quy định tại khoản 2 nghị định này.Tải đầy đủ nội dung nghị định 15 tại đây: tải về nghị định 15


 


0 comments:

Đăng nhận xét

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG TIN

LIÊN HỆ QUA MAIL

Email us: ketoan4ckh@gmail.com

BIÊN TẬP : BÍCH PHƯƠNG